Tīng Yuán TV Bench

  • SIZE
    2400×469×600mm
  • MATERIAL
    black walnut (American)