Tīng Yuán Wèn Chá Table A

  • SIZE
    3000×750×500mm
  • MATERIAL
    ash (American)