Tīng Yuán Wèn Chá Table B

  • SIZE
    2100×550×425mm
  • MATERIAL
    ash (American)