Tīng Yuán Wèn Chá Table C

  • SIZE
    1700×300×487mm
  • MATERIAL
    ash (American)